01 February 2011

Zuowei Wo

Zuòwéi wǒ lái shuō shì zuìdà de tiǎozhàn
Bùduàn xiàng qián, yīqiè dōu gǎo zá le
Yào jìxù dāng wǒ de shìlì huì biàn chéng shàngxià diāndǎo
Yào bǎochí zhènjìng, wǒ de píqì bàozào
Bǎochí wéixiào, dāng wǒ suǒyǒu de bēishāng
Xiǎngshòu zhēnzhèng de xìngfú, zhǐ lái le yīhuǐer

Dàn zhǐyǒu zhèyàng,
Zhèxiē jīngyàn jiàohuì le wǒ rúhé shēnghuó
Zhèxiē tiǎozhàn, shǐ wǒ gèng jiānqiáng nèi ér wài
Zhèxiē gùshì gěi le wǒ měi yīgè mìngyùn, nǐ shuō wǒ de shēngmìng lìliàng, wǒ de ruòdiǎn
Méiyǒu shé me gèng hǎo de, dàn zuì hǎo de!

Like this one so much! =) Nak tahu ini semua citer pasal apa?

Kita Kawan, Bukan Mahu Lawan

Koleksi Flash Header

Related Posts with Thumbnails